Verification Environment Automation from RTL

Author(s):
Zhidong Chen, Yunyang Song, Wenting Hou, Junna Qiao, Junxia Wang, Ling Bai, and Kei-Wang Yiu