“Shift left” Hierarchical Low-Power Static Verification Using SAM

Author(s):
Bharani Ellore, Parag Mandrekar, Himanshu Bhatt, Susantha Wijesekara, and Bhaskar Pal