Automated Traffic Simulation Framework for SoC Performance Analysis

Author(s):
Diviya Jain, Tarun Kathuria