Temporal assertions in SystemC

Author(s):
Mikhail Moiseev, Leonid Azarenkov, and Ilya Klotchkov